Politica de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI COOKIE-URI
AI MAGAZINULUI ONLINE
https://desportivo.ro/

I. Informații generale

1. Acest document definește regulile de confidențialitate pentru Magazinul Online https://desportivo.ro/ (denumit în continuare „Magazinul online”). Administratorul de date în Magazinul Online este

Desportivo Sp. z o.o.
ul. Harasymowicza 8A
33-103 Tarnów
Polska (Poland)
NIP: 8733280169
REGON: 389258139
KRS: 0000906743

[email protected]

II. Datele cu caracter personal

1. Datele cu caracter personal sunt procesate conform prevederilor Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului (UE) 2016/679 al din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (în continuare: RGPD), a actualei Legi privind protecția datelor cu caracter personal și a Legii din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice (Jurnalul de legi din 2002, nr. 144, articol 1204 cu modificările ulterioare).

2. Datele cu caracter personal reprezintă orice informație care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau mai multe elemente specifice, ce fac referire la identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială a persoanei fizice respective

3. Administratorul colectează informații furnizate voluntar de Clienții Magazinului Online. Cu toate acestea, furnizarea datelor cu caracter personal marcate reprezintă o condiție pentru plasarea unei comenzi sau pentru înregistrarea la newsletter, iar consecința nefurnizării acestora va determina, în consecință, imposibilitatea de a comanda produse în magazin sau de a vă înscrie la newsletter. În cadrul magazinului online sunt colectate următoarele date despre clienți:
• pentru efectuarea unei comenzi: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de livrare a bunurilor, iar in cazul achiziționării în calitate de firmă, suplimentar: denumirea societății, numărul NIF și adresa
• pentru efectuarea unei comenzi: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresa de livrare a bunurilor, iar in cazul achiziționării in calitate de firma, suplimentar: denumirea societății, numărul NIF și adresa;
• pentru a se abona la newsletter: gen și e-mail

4. În plus, Administratorul prelucrează datele cu caracter personal furnizate în mod voluntar de către persoana vizată prin e-mail și le prelucrează în scopul corespondenței cu această persoană în măsura în care acesta rezultă din această corespondență.

5. În plus, Administratorul poate stoca informații despre parametrii de conexiune, cum ar fi adresele IP, în scopuri tehnice, legate de administrarea serverelor și pentru a colecta informații demografice statistice generale (de exemplu, despre regiunea din care are loc conexiunea), precum și în scopuri de securitate.

6. Administratorul face eforturi deosebite pentru a proteja confidențialitatea și informațiile furnizate acestuia cu privire la Clienții Magazinului Online. Administratorul selectează și aplică măsuri tehnice adecvate cu diligență, inclusiv măsuri de programare și organizare, care să asigure protecția datelor împotriva accesării lor de către persoane, dezvăluirea, pierderea și distrugerea, modificarea neautorizată, precum și împotriva prelucrării acestora cu încălcarea legislației în vigoare.

7. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu principiile art. 5 (RGPD). Datele personale vor fi:
a) prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”);
b) colectate în scopuri specificate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu scopurile respective; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în conformitate cu articolul 89 alin. 1 RGPD („limitări în funcție de scop”);
c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
d) exacte și, dacă este necesar, actualizate („exactitate”);
e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele cu caracter personal; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alin. 1 RGPD, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);
f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate și confidențialitate”)

8. Ca parte a utilizării de către Administrator a instrumentelor de sprijinire a activității sale curente puse la dispoziție, de exemplu, de către Google, Datele cu caracter personal ale Clientului pot fi transferate către o țară din afara Spațiului Economic European, în special Statele Unite ale Americii (SUA) sau o altă țară în care entitatea care colaborează cu aceasta menține instrumente pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal în colaborare cu Administratorul.

III. Temeiuri legale

1. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal ale Clientului îl constituie:
1) art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD în cazul în care se iau măsuri înainte de încheierea contractului la cererea clientului (adică pentru a crea un cont individual);
2) art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD în cazul furnizării de servicii care nu necesită un cont individual, adică navigarea pe site-urile Magazinului Online și contactul în legătură cu utilizarea formularului de contact sau a e-mailului;
3) art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD în cazul încheierii și executării unui contract de vânzare;
4) art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD în cazul în care se țin statistici privind utilizarea funcționalităților individuale ale Magazinului Online, facilitării utilizării Magazinului Online și asigurării securității informatice a Magazinului Online;
5) art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD în cazul stabilirii, cercetării și urmăririi pretențiilor și apărării împotriva pretențiilor în procedurile judiciare și în fața altor autorități de executare;
6) art. 6 alin. 1 lit. c și f RGPD în cazul în care se tratează reclamații, pretenții și cereri precum și în cazul răspunsului la solicitările clienților;
7) art. 6 alin. 1 lit. a RGPD în cazul consimțământului pentru trimiterea newsletter-ului.

2. După exprimarea consimțământului separat, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a) RGPD, datele pot fi prelucrate și în scopul transmiterii de informații comerciale prin mijloace electronice sau efectuării de apeluri telefonice in scopuri de marketing direct - în legătura cu art. 10 alin. 2 din Legea din 18 iulie 2002 privind furnizarea de servicii electronice sau art. 172 alin. 1 din Legea din 16 iulie 2004 - Legea privind telecomunicațiile.

3. Datele cu caracter personal vor fi, de asemenea, prelucrate în mod automat sub formă de profilare, cu condiția ca utilizatorul să își dea consimțământul în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a) RGPD. Consecința profilării va fi atribuirea unui profil unei anumite persoane pentru a lua decizii cu privire la aceasta sau pentru a analiza sau prezice preferințele, comportamentele și atitudinile sale.

4. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada necesară executării contractului, desfășurării activităților de marketing și prestării altor servicii clienților. Datele personale vor fi șterse în următoarele cazuri:
• atunci când persoana vizată solicită eliminarea acestora sau își retrage consimțământul;
• atunci când persoana vizată nu ia măsuri de peste 5 ani (contact inactiv);
• după primirea informațiilor că datele stocate sunt depășite, false sau inexacte.
Anumite date, inclusiv adresa de e-mail, numele și prenumele, pot fi păstrate pentru perioada de prescripție a cererilor în scopuri de probă, de soluționare a reclamațiilor și a cererilor contractuale. Datele privind comenzile vor fi păstrate timp de 5 ani de la sfârșitul anului calendaristic în care a expirat termenul de plată a impozitului. Datele privind utilizatorii neautentificați ai Magazinului Online sunt stocate pentru o perioadă de timp corespunzătoare ciclului de viață al fișierelor cookie aflate pe dispozitive sau până când acestea sunt șterse de către utilizator pe dispozitivul utilizatorului.

IV. Destinatarii datelor cu caracter personal

1. Destinatarii datelor Cumpărătorului pot fi entități care execută comanda în numele Vânzătorului și o gestionează: companii de expediere, companii de contabilitate, furnizori de bunuri, furnizori de soluții IT, companii de plată, bănci, companii de servicii de marketing, furnizori de servicii de depozitare, furnizori de servicii de telecomunicații, firme de avocatură, autorități guvernamentale autorizate. Entitățile menționate mai sus pot funcționa în Polonia sau în țările din Spațiul Economic European sau în afara acestora.  Ori de câte ori datele sunt transferate în afara Spațiului Economic European, Administratorul aplică garanții adecvate sub forma unor clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisia Europeană.

V. Drepturile dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal

1. Având în vedere caracterul voluntar al furnizării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul
a) la accesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (art. 15 RGPD)
b) la rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal (art. 16 RGPD)
c) la ștergerea datelor dvs. cu caracter personal („dreptul de a fi uitat” – art. 17 RGPD)
d) la limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal (art. 18 RGPD)
e) la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal (art. 20 RGPD)
f) de a vă opune prelucrării (art. 21 RGPD)

2. În cazul în care constatați că prelucrarea datelor cu caracter personal încalcă prevederile RGPD, aveți dreptul de a depune o plângere la Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

3. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor nu afectează legalitatea prelucrării datelor efectuate de Administrator pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

VI. Încălcarea protecției datelor cu caracter personal

1. În cazul unei încălcări a protecției datelor cu caracter personal, Administratorul le raportează, fără întârzieri nejustificate, în cel mult 72 de ore de la constatarea încălcării, organului de supraveghere (Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal), cu excepția cazului în care este puțin probabil ca încălcarea să aibă ca rezultat un risc de încălcare a drepturilor sau libertăților persoanelor fizice. La notificarea transmisă autorității de supraveghere după 72 de ore Administratorul atașează o explicație a motivelor întârzierii, Dacă încălcarea protecției datelor cu caracter personal poate duce la un risc ridicat de încălcare a drepturilor sau libertăților persoanelor fizice, Administratorul va notifica persoana vizată cu privire la această încălcare fără întârzieri nejustificate.

POLITICA COOKIES

1. Pe site-urile noastre web folosim cookie-uri. (Temei juridic: art. 6 alin. 1 lit. f) RGPD).

2. La navigarea pe site-urile Magazinului Online, se folosesc „cookie-uri”, adică mici informații text care sunt stocate pe dispozitivul final al Clientului în legătură cu utilizarea Magazinului Online. Utilizarea lor are ca scop funcționarea corectă a site-urilor Magazinului Online

3. „Cookie-urile” utilizate de Administrator sunt sigure pentru dispozitivele Clientului. În special, în acest fel nu este posibil ca virușii sau alt software nedorit sau alt software rău intenționat să intre în dispozitivele Clienților. Aceste fișiere permit identificarea software-ului utilizat de Client și ajustarea Magazinului Online în mod individual pentru fiecare Client.  Cookie-urile conțin de obicei numele domeniului din care provin, timpul lor de stocare pe dispozitiv și valoarea atribuită.

4. Administratorul folosește trei tipuri de „cookie-uri”:
a) Cookie-uri de sesiune: sunt stocate pe dispozitivul Clientului Magazinului Online și rămân acolo până la încheierea sesiunii browser-ului. Informațiile salvate sunt apoi șterse definitiv din memoria dispozitivului Clientului Magazinului Online. Mecanismul cookie-urilor de sesiune nu permite colectarea niciunei date personale sau a oricăror informații confidențiale de pe dispozitivul Clientului din Magazinul Online.
b) Cookie-uri permanente: sunt stocate pe dispozitivul Clientului Magazinului Online și rămân acolo până când sunt șterse. Încheierea unei sesiuni browser-ului sau oprirea dispozitivului nu le șterge de pe dispozitivul Clientului Magazinului Online. Mecanismul cookie-urilor permanente nu permite colectarea niciunei date personale sau a oricăror informații confidențiale de pe dispozitivul Clientului din Magazinul Online.
c) Cookie-urile „analitice” permit o mai bună cunoașterea modului în care Utilizatorul interacționează cu conținutul Magazinului și o mai bună organizarea aspectului acestuia. „Cookie-urile” „analitice” colectează informații despre modul în care Magazinul este utilizat de către Client, tipul de pagină de la care Utilizatorul a fost redirecționat, numărul de vizite și timpul vizitei Utilizatorului pe site-ul web al Magazinului.
Aceste informații nu înregistrează date personale specifice ale Destinatarului Serviciului, ci sunt folosite pentru a elabora statistici privind utilizarea Magazinului.

5. Cookie-urile pot fi folosite de rețelele de publicitate, în special de rețeaua Google, pentru a afișa reclame adaptate modului în care Clientul folosește site-ul web. În acest scop, aceștia pot păstra informații despre calea de navigare a Clientului i sau despre timpul petrecut pe o anumită pagină.

6. În ceea ce privește informațiile despre preferințele utilizatorilor colectate de rețeaua de publicitate Google, Clientul poate vizualiza și edita informațiile derivate din cookie-uri folosind instrumentul: https://www.google.com/ads/preferences/.

7. Utilizăm, printre altele, serviciile:
a) Google Analytics, furnizat de Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA) pentru a analiza traficul de pe Site. Pe baza acesteia, colectăm date statistice despre modul în care utilizați site-ul nostru web.
b) Google Ads furnizat de Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda pentru a optimiza afișarea reclamelor, re-marketingul și popularizarea site-ului.
c) Facebook (administrator cookie:  Facebook Ireland Ltd. cu sediul în Irlanda).

8. Pentru a:

a) renunța la afișarea de anunțuri personalizate Google (Google Ads și altele) pe baza utilizării Serviciului, Utilizatorul poate efectua modificări corespunzătoare în setările de anunțuri utilizând instrumentul disponibil pe site https://adssettings.google.pl/authenticated și ștergeți cookie-uri în browser-ul de internet,
b) renunța la afișarea de reclame personalizate pe Facebook pe baza utilizării Site-ului, Utilizatorul poate efectua modificări corespunzătoare în setările de publicitate folosind instrucțiunile indicate pe site https://www.facebook.com/help/1075880512458213/ și a șterge cookie-urile în browser-ul web,
c) bloca colectarea datelor de către instrumentele de analiză Google (Analytics, Optimize și altele) și Facebook, Utilizatorul poate dezactiva în setările browser-ului acceptarea cookie-urilor și a datelor de pe site-urile terțe, poate șterge fișierele cookie în browser-ul web, poate folosi suplimentele care blochează instrumentele (de exemplu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/?hl=pl ) sau poate utiliza Site-ul în modul browser fără a stoca informații în fișierele cookie.

9. Clientul poate modifica în mod independent și în orice moment setările pentru cookie-uri, specificând condițiile de stocare și acces la dispozitivul Clientului prin intermediul cookie-urilor. Modificările la setările menționate în propoziția anterioară pot fi făcute de Client utilizând setările browser-ului web sau utilizând configurația serviciului. Aceste setări pot fi modificate în așa fel încât să blocheze gestionarea automată a cookie-urilor în setările browser-ului web sau să informeze despre acestea de fiecare dată când Cookies sunt plasate pe dispozitivul Clientului. Informații detaliate despre posibilitățile și metodele de gestionare a cookie-urilor sunt disponibile în setările software-ului (browser-ului web).

10. Pentru a afla cum să gestionați cookie-urile, inclusiv cum să le dezactivați în browser-ul dvs., puteți utiliza fișierul de ajutor al browser-ului dvs.. Puteți citi informațiile despre acest subiect apăsând tasta F1 din browser. În plus, sfaturi relevante pot fi găsite pe următoarele subpagini, în funcție de browser-ul pe care îl utilizați:
• Firefox
• Chrome
• Safari
• Internet Explorer / Microsoft Edge

11. Limitarea utilizării „cookie-urilor” poate afecta unele dintre funcționalitățile disponibile pe site-ul Magazinului Online.
Administratorul își rezervă dreptul de a modifica această politică de confidențialitate cu cookie-uri.

 

01.01.2021 r, Lista furnizorilor de servicii pe care îi folosim atunci când administrăm Magazinul online.

ENTITATE ȘI SCOP:

1. Blue Media SA cu sediul în Sopot (Efectuarea plăților);
2. Operator DPD sp. z o.o. cu sediul în Varșovia (Derularea comenzilor);
3. Operator InPost SA cu sediul în Cracovia (Derularea comenzilor);
4. Google Inc. (Google Cloud, Google Analytics, Google Analytics 360, Fabric Software) cu sediul în SUA (Măsurarea traficului site-ului web, raportarea erorilor de aplicație, crearea de statistici);
5. Google Inc. cu sediul in SUA (Determinarea profilului Clientului - Google AdSense si Google Adwords);
6. Google Inc. cu sediul în SUA (Analizarea activității Clienților);
7. Google Ireland Ltd (Google Adwords, Double Click Manager, Double Click Search, Remarketing Service, Firebase) cu sediul în Irlanda (măsurarea eficienței campaniilor de publicitate, gestionarea campaniilor publicitare);
8. Facebook Ireland cu sediul în Irlanda (Popularizarea Magazinului Online folosind rețeaua socială Facebook.com);
9. Instagram LLC. cu sediul în SUA (Popularizarea Magazinului Online folosind rețeaua socială Instagram.com);
10. Opineo sp. z o.o. cu sediul în Wrocław (Prezentarea și exprimarea opiniilor pe site-urile unui site extern);
11. Edrone Sp. z o. o. cu sediul în Cracovia (Automatizarea activităților de marketing în domeniul comunicării prin e-mail, SMS, media de socializare.);